Regulamin korzystania z serwisu i sklepu www.mentorkamarketingu.pl 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu i sklepu internetowego www.mentorkamarketingu.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców.

Serwis www.mentorkamarketingu.pl wraz platformą sprzedażową prowadzony jest przez LENART INTERACTIVE SYLWIA DĘBOWSKA-LENART, UL. OKRZEI 28/5, 10-266 OLSZTYN, BIURO – UL. KASPROWICZA 4 LOK. 28, 10-220 OLSZTYN (KOSZARY FUNKA), NIP 739-30-98-984, REGON 281496836.

Definicje

  1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu mentorkamarketingu.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://mentorkamarketingu.pl/regulamin/,

Serwis – platforma internetowa oraz sklep internetowy działający pod adresem https://mentorkamarketingu.pl/

Sprzedawca – LENART INTERACTIVE SYLWIA DĘBOWSKA-LENART, UL. OKRZEI 28/5, 10-266 OLSZTYN, BIURO – UL. KASPROWICZA 4 LOK. 28, 10-220 OLSZTYN (KOSZARY FUNKA), NIP 739-30-98-984, REGON 281496836.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa lub produkt on-line będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktami oferowanymi w sklepie mentorkamarketingu.pl mogą być m.in. kursy on-line, konsultacje marketingowe i inne produkty elektroniczne takie jak e-booki, audiobooki, webinary itp.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1.  Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron www, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

1.2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Korzystanie z Serwisu

 

2.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów m.in. kursów on-line, konsultacji marketingowych i produktów cyfrowych.

2.2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedającego należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności.

2.3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. Jeśli do ceny nie jest dopisana dodatkowa informacja, należy założyć, że jest to cena brutto. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.

2.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

2.6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe.

2.7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do zakupionych Produktów.

 

3. Kursy on-line i inne Produkty

 

3.1. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.

3.2. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

3.3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

3.4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

3.5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

3.6. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu. 

3.7. Produkt elektroniczny – webinar, e-book, etc. – udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.

 

4. Sposoby płatności

 

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w ciągu 24 godzin od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

5. Koszty dostawy

 

5.1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu:

5.2. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik zgłasza potrzebę wystawienie faktury oraz zgodę na jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 

6. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 

6.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

 

7. Reklamacje

 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku, gdyby jednak Produkt posiadał wady, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą elektroniczną na adres biuro@lenartinteractive.pl lub pisemnie na adres kontaktowy Sprzedawcy.

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. W przypadku zawartego w reklamacji żądania dostarczenia Produktu bez wad, Klient powinien odesłać zakupiony Produkt za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem. W celu refundacji bezpośrednich kosztów zwrotu należy podać nr konta bankowego do przelewu.

7.6.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie oznacza, uznanie reklamacji za uzasadnioną.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

9.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

9.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny tutaj lub w innej formie zgodnej, jeśli z jej treść wynika chęć odstąpienia od Umowy

9.4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy lub rejestracji, albo inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

9.6. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

9.7. Klient będący konsumentem odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9.8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących przedmiotem Umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

9.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Klienta będącego konsumentem, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.12. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

9.13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj

 

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

10.4. Z chwilą wydania przez  Sprzedawcę Produktów objętych Zamówieniem przewoźnikowi, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub ich uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania Produktów do Klienta nie będącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność  Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. Odpowiedzialność  Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.